<A>

Parametry:

HREF, NAME, REL, REV, TARGET, TITLE

Opis:

Służy do tworzenia odnośnikw
Parametr HREF powinien mieć wartość <nazwa pliku>#<miejsce> - co to jest nazwa pliku chyba nie muszę wyjaśniać (należy pamiętać o rozróżnianiu przez serwery małych i dużych liter - najlepiej nazywać pliki tylko małymi literami, wtedy łatwiej się nie pomylić. Miejsce w pliku do którego ma zostać utworzony odnośnik definiujemy poleceniem <A> z parametrem NAME (patrz przykład).
REL - ??? (jeśli wiesz co to jest - napisz do mnie: ygreg@and.pl)
TARGET - parametr określa nazwę ramki, do której zostanie załadowany dokument docelowy (określony przez parametr HREF). Może mieć też wartości:
  • TARGET="_blank" - dokument jest ładowany do nowego okna
  • TARGET="_self" - wartość domyślna - dokument ładowany w miejsce tego, w którym umieszczono odnośnik
  • TARGET="_top" - dokument jest ładowany do całego okna przeglądarki (ma sens tylko w ramkach)
  • TARGET="_parent" - w przypadku ramek zagnieżdżonych ładuje dokument o jeden poziom zagnieżdżenia wyżej
TITLE - tekst wyświetlany po najechaniu kursorem na linka (tylko M$IE)

Przykład:

<A HREF="noclick.htm" TITLE="Tu jest napisane, żeby nie klikać tego linka. Ciekawe, czy ulegniesz pokusie...">Nie klikaj tu!</A>
Nie klikaj tu!

<A NAME="nazwa">
<A HREF="inn.php3#nazwa">link</A>

link

Można też <A HREF="#nazwa"> - odnośnik do innego miejsca tego samego dokumentu.<APPLET>

Parametry:

ALIGN, ALT, CODE, HEIGHT, HSPACE, NAME, VSPACE, WIDTH

Opis:

Służy do wstawiania na stronę apletów Javy.
ALIGN - wyrównanie pola apletu (możliwe wartości: top, middle, bottom, left, right)
ALT - tekst wyświetlany w przypadku nie wyświetlenia apletu
CODE - nazwa pliku zawierającego aplet (*.class)
HEIGHT - wysokość obszaru przydzielonego dla apletu
HSPACE - pionowy odstęp pomiędzy polem apletu a pozostałymi elementami strony
NAME - nazwa apletu
VSPACE - poziomy odstęp pomiędzy polem apletu a pozostałymi elementami strony
WIDTH szerokośćpola apletu
Dokładniejsze informacje na temat tego znacznika można znaleźć w większości kursów Javy.<AREA>

Parametry:

COORDS, HREF, NOHREF, SHAPE, TARGET

Opis:

Służy do tworzenia aktywnych map. Może być stosowany tylko w obrębie znacznika <MAP>
COORDS - określa współrzędne obszaru, zależnie od parametru SHAPE oznaczają:
  • SHAPE="rect" - prostokąt, COORDS="x, y, szerokość, wysokość"
  • SHAPE="circle" - koło, COORDS="x, y, promień"
  • SHAPE="poly" - wielokąt zamknięty, COORDS="x1, y1, x2, y2 ... xn, yn"
HREF - jak w <A>
NOHREF - kliknięcie tego obszaru nie powoduje niczego
TARGET - jak w <A>

Przykład:

<AREA SHAPE="RECT" COORDS="10, 20, 15, 100" HREF="noclick.htm">
<AREA SHAPE="POLY" COORDS="10, 10, 30, 30, 40, 90, 5, 14, 10, 10" href="noclick.htm"><BGSOUND>

Parametry:

LOOP, SRC

Opis:

Pozwala odgrywać muzykę w tle.
SRC - adres pliku który ma być odgrywany. Powinien on być w formacie MIDI, WAV lub AU (polecam raczej ten pierwszy, ze względu na rozmiar pliku).
LOOP - określa ile razy plik będzie odegrany. Jeżeli chcemy, aby muzyka była odtwarzana aż do wyjścia ze strony, powinien mieć wartość -1.

Przykład:

<BGSOUND SRC="muzyka.mid" LOOP="-1"><BLOCKQUOTE>

Parametry:

Opis:

Tekst wcięty.

Przykład:

Tekst normalny
<BLOCKQUOTE>Tekst wcięty</BLOCKQUOTE>
Tekst normalny

Tekst normalny
Tekst wcięty
Tekst normalny<BODY>

Parametry:

ALINK, BACKGROUND, BGCOLOR, BGPROPERTIES, LEFTMARGIN, LINK, TEXT, TOPMARGIN, VILNK

Opis:

ALINK - kolor aktywnego linka (link zmienia kolor na określony przez ALINK w momencie, kiedy zostanie klikniety)
BACKGROUND - określa obrazek, który ma być tłem dla strony
BGCOLOR - określa kolor tła strony
BGPROPERTIES - jeżeli ma wartość FIXED to tło nie będzie się przewijało razem ze stroną
LEFTMARGIN - ustawia szerokość lewego marginesu strony
LINK - określa kolor linków
TEXT - określa kolor tekstu
TOPMARGIN - określa wysokość górnego marginesu
VLINK - określa kolor linków które były już odwiedzane<FRAME>

Parametry:

BORDER, BORDERCOLOR, FRAMEBORDER, MARGINHEIGHT, MARGINWIDTH, NAME, NORESIZE, SCROLLING, SRC

Opis:

Może być użyty tylko w bloku <FRAMESET>, definiuje ramke.
BORDER - odstęp między ramkami
BORDERCOLOR - kolor obramowania
FRAMEBORDER - pozwala wyłączyć obramowanie (FRAMEBORDER=0)
MARGINHEIGHT - pionowy odstęp pomiędzy obramowaniem a zawartością ramki
MARGINWIDTH - poziomy odstęp pomiędzy obramowaniem a zawartością ramki
NAME - nazwa ramki, wykorzystywana przy tworzeniu odnośników (patrz <A>)
NORESIZE - ustawienie tego parametru uniemożliwia zmianę rozmiaru ramki przez urzytkownika
SCROLLING - określa, czy ramka ma paski przewijania. Możliwe wartości: YES, NO, AUTO
SRC - URL dokumentu, który ma być wyświetlony w tej ramce<FRAMESET>

Parametry:

BORDER, BORDERCOLOR, COLS, FRAMEBORDER, FRAMESPACING, ROWS

Opis:

Blok <FRAMESET> może pojawić się w dokumencie zamiast bloku <BODY>. Pozwala on na zdefiniowanie ramek, tj. podzielenie okna przeglądarki na kilka obszarów (ramek), z których każdy może wyświetlać inną stronę.
BORDER - odstęp pomiędzy ramkami
BORDERCOLOR - kolor obramowania
COLS - dzieli okno na pionowe kolumny kolumny, np. COLS="20%, 100, *" podzieli okno na 3 części. Pierwsza z nich będzie miała szerokość 20% ekranu, druga 100 pixeli, trzecia zajmie pozostałe miejsce.
FRAMEBORDER - pozwala wyłączyć obramowanie (FRAMEBORDER=0)
FRAMESPACING - dodatkowy odstęp pomiędzy ramkami
ROWS - podobnie jak COLS, tylko że dzieli okno na poziome paski<HR>

Parametry:

ALIGN, COLOR, NOSHADE, SIZE, WIDTH

Opis:

Pozwala na wstawiwnie poziomej lini rozdzielającej.
ALIGN - wyrównanie poziome lini (LEFT, RIGHT lub CENTER)
COLOR - kolor lini (nie działa pod Netscape Navigatorem)
NOSHADE - linia jest wyświetlana jako prostokąt o jednolitym kolorze
SIZE - grubość lini

Przykład:

<HR WIDTH="100" SIZE="10" COLOR="#00FF00" NOSHADE>

<HR WIDTH="100"><IMG>

Parametry:

ALIGN, ALT, BORDER, CONTROLS, DYNSRC, HEIGHT, HSPACE, SRC, USEMAP, VSPACE, WIDTH

Opis:

Wstawia do strony ekwencję wideo lub obiekt VRML.
ALIGN - wyrównanie tekstu względem obrazka. Możliwe wartości: LEFT, RIGHT, TOP, MIDDLE, BOTTOM
ALT - tekst wyświetlający się, gdy nie można pokazać grafiki
CONTROLS - jeżeli za pomocą polecenia <IMG> zostanie wstawiona sekwencja wideo, to ten parametr spowoduje wyświetlenie odpowiednich kontrolek
DYNSRC - adres sekwencji wideu lub obiektu VRML który ma zostać wstawiony do strony
HEIGHT - wysokość obrazka
HSPACE - margines poziomy obrazka
SRC - URL obrazka który ma zostać wstawiony do strony
VSPACE - margines pionowy
WIDTH - szerokość obrazka

Podane przez WIDTH i HEIGHT wymiary obrazka mogą różnić się od oryginalnych - obrazek zostanie przeskalowany do pow\danych wymiarów. Mogą być też podane w procentach szerokości okna lub komóŽki tabeli w której są wstawiane, ale może to powodować problemy w przeglądarce Netscape Navigator (z własnych doświadczeń).

Przykład:

<IMG SRC="../images/sample.gif"><NOFRAME>

Parametry:

Opis:

W stronach zawierających ramki umożliwia zdefiniowanie strony alternatywnej - dla przeglądarek które ramek nie obsługują. W obrębie tego znacznika można umieścić sekcję <BODY> - będzie ignorowana przez przeglądarki obsługujące ramki.<SCRIPT>

Parametry:

LANGUAGE, SRC

Opis:

Pozwala na wstawianie skryptów JavaScript.

 

Kurs udostępnił :
http://ygreg.and.pl